Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamačnířád upřesňuje postup Kupujícího v případě, že přes veškeréúsilíspolečnosti Dědkův mlýn s.r.o. o zachovánívysokékvality nabízeného zbožívznikne na stranězákazníka oprávněnýdůvod k uplatněnípráv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.    

Prevence   

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám Kupujícího. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel, velikost, užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.  

 

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby Kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: užívání výrobku k nevhodnému účelu.

 

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

     

Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zbožív záručnídoběvada, máKupujícíprávo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumízměna (vlastnosti) zboží, jejížpříčinou je použitínevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodrženítechnologie nebo nevhodnátechnologie, popřípaděnevhodnékonstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, kterávznikla v průběhu záručnídoby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečnénebo nevhodnéúdržby, v důsledku přirozených změn materiálůz nichžje zbožívyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškozeníuživatelem či třetíosobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Reklamace se považuje za řádněuplatněnou, jestliže je reklamováno zbožíkompletnía reklamaci nebráníobecnézásady hygieny. Kupujícíje povinen předložit reklamovanézbožívyčištěné, zbavenévšech nečistot.

Reklamace včetněodstraněnívady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnůode dne uplatnění.

 

Místo a způsob uplatnění reklamace

 

Kupující může uplatnit reklamaci osobně v prodejně Gingerbread museum, Nerudova 9, Praha 1 . Dále může zákazník uplatnit reklamaci elektronickou poštou na adrese info@prazskesrdce.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Kupující nákupním dokladem, který obdrží zároveň se zbožím. Bez předložení nákupního dokladu nebude zahájeno reklamační řízení.

 

Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.

 

Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

     

Odstranitelné vady      

 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

 

V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Tyto závady budou odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

   

Neodstranitelné vady

 

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

-  požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)
- nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.