Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky  

 

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky (dále VOP) platí pro nákup v internetovém obchodu prazskesrdce.cz, který je provozován firmou Dědkův mlýn s.r.o., IČ 64583589, se sídlem Nerudova 9/254, Praha 1, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41174 (dále jen “Prodávající”) a jejími obchodními partnery (dále jen “Kupující”).

 

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré úplné objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu prazskesrdce.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

 

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem. Z kupní smlouvy vznikne provozovateli povinnost předmět koupě zákazníkovi odevzdat a zákazníkovi povinnost předmět koupě převzít a zaplatit ze něj kupní cenu.

 

Internetový obchod prazskesrdce.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží, která je uvedena včetně DPH.

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím věci v místě dodání. Před převzetím věci je kupující povinen zaplatit kupní cenu.

 

 

3. Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí max. 14 dnů. Aktuální dostupnost zboží a přijetí objednávky je potvrzeno kupujícímu mailem. V běžných případech je zboží expedováno do 3 pracovních dní.

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky :

Česká pošta - platba dobírkou, cena poštovného a balného od 99 kč dle sazebníku České pošty

Osobní odběr v provozovně Gingerbread museum, Nerudova 9/254, Praha 1 - zdarma

 

V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

 

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu hradí náklady na poštovné a balné Kupující.

 

 

4. Reklamace

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

 

Případné reklamace a stížnosti budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat a stížnosti podávat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu elektronickou poštou na adrese info@prazskesrdce.cz. Následně s Vámi bude domluven další postup reklamace.

 

Zboží lze také reklamovat v provozovně Gingerbread museum, Nerudova 9/254, Praha 1 v otvíracích hodinách provozovny.

 

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, v neporušeném obalu, s veškerým příslušenstvím a doklady.

 

Reklamované zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík s vyčíslením příslušné hodnoty zásilky v Kč (odpovídající pojištění). Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.

 

Reklamované zboží posílejte v obalu, který dostatečně zaručí bezpečnost a ochranu proti poškození zasílaného zboží během přepravy. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

 

4. Reklamační řád

Reklamačnířád upřesňuje postup Kupujícího v případě, že přes veškeréúsilíspolečnosti Dědkův mlýn s.r.o. o zachovánívysokékvality nabízeného zbožívznikne na stranězákazníka oprávněnýdůvod k uplatněnípráv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.    

Prevence   

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám Kupujícího. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel, velikost, užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.  

 

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby Kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: užívání výrobku k nevhodnému účelu.

 

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

     

Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zbožív záručnídoběvada, máKupujícíprávo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumízměna (vlastnosti) zboží, jejížpříčinou je použitínevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodrženítechnologie nebo nevhodnátechnologie, popřípaděnevhodnékonstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, kterávznikla v průběhu záručnídoby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečnénebo nevhodnéúdržby, v důsledku přirozených změn materiálůz nichžje zbožívyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškozeníuživatelem či třetíosobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Reklamace se považuje za řádněuplatněnou, jestliže je reklamováno zbožíkompletnía reklamaci nebráníobecnézásady hygieny. Kupujícíje povinen předložit reklamovanézbožívyčištěné, zbavenévšech nečistot.

Reklamace včetněodstraněnívady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnůode dne uplatnění.

 

Místo a způsob uplatnění reklamace

 

Kupující může uplatnit reklamaci osobně v prodejně Gingerbread museum, Nerudova 9, Praha 1 . Dále může zákazník uplatnit reklamaci elektronickou poštou na adrese info@prazskesrdce.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Kupující nákupním dokladem, který obdrží zároveň se zbožím. Bez předložení nákupního dokladu nebude zahájeno reklamační řízení.

 

Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.

 

 Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

     

Odstranitelné vady      

 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

 

V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Tyto závady budou odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

   

Neodstranitelné vady

 

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

           o   požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)
           o   nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží. Dle NOZ v této lhůtě musí kupující oznámit prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy. Následně běží další lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Kupující musí odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od této lhůty. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

 

Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

 

Informaci o odstoupení od smlouvy a zboží k vrácení zasílejte na adresu:

Gingerbread museum
Nerudova 9/254
118 00 Praha 1

info@prazskesrdce.cz

 

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

 

Vrácení peněz bude uskutečněno peněžní poukázkou na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ve výši snížené o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu a náklady na poštovné a balné, které byly vynaloženy na původní objednávku.

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě 14 dnů, musí vrácené zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s důvodem odstoupení od kupní smlouvy, kopií nákupního dokladu a číslem svého bankovního účtu.

 

5. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Získaná data nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu.

 

10. Závěrečné ujednání

 

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.